หน้าแรก ติดต่อเรา

คณะผู้บริหาร


<
>

นายทัศน์ วนากรกุลกรรมการ
กรรมการบริหาร
กรรมการบริหารความเสี่ยง
กรรมการผู้จัดการ

ประวัติการศึกษา

 • บริหารธุรกิจมหาบัณฑิต คณะพาณิชยศาสตร์และการบัญชี มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
 • เภสัชศาสตรบัณฑิต คณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล

การอบรม

 • Directors Accreditation Program (DAP) 89/2554

ประสบการณ์ทำงาน

 • กรรมการผู้จัดการ บจ.อาหารสยาม
 • กรรมการ บจ. ผลิตไฟฟ้าครบุรี
 • กรรมการ บจ. ครบุรีไบโอเอ็นเนอร์ยี่
 • กรรมการ บจ. เคบีเอส เทรดดิ้ง

ประสบการณ์ทำงาน 5 ปี ย้อนหลัง บมจ. อื่นในตลาดหลักทรัพย์

 • ไม่มี

นายอิสสระ ถวิลเติมทรัพย์ กรรมการ
กรรมการบริหาร
กรรมการบริหารความเสี่ยง
ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการสายงานองค์กรสัมพันธ์

ประวัติการศึกษา

 • ปริญญาตรี สาขาการบริหารอุตสาหกรรม มหาวิทยาลัยคาร์เนกี เมลลอน
 • ปริญญาตรี สาขานิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์

การอบรม

 • Director Certification Program (DCP) 132/2553
 • Financial Statements for Directors (FSD) 7/2553
 • Director Accreditation Program (DAP) 78/2552

ประสบการณ์ทำงาน

 • กรรมการ บมจ. พีรพัฒน์ เทคโนโลยี
 • กรรมการ บจ. ผลิตไฟฟ้าครบุรี
 • กรรมการ บจ. ครบุรีไบโอเอ็นเนอร์ยี่
 • กรรมการ บจ. เคบีเอส เทรดดิ้ง

ประสบการณ์ทำงาน 5 ปี ย้อนหลัง บมจ. อื่นในตลาดหลักทรัพย์

 • ไม่มี

นายสมเกียรติ ถวิลเติมทรัพย์ กรรมการ
กรรมการบริหาร
กรรมการบริหารความเสี่ยง
รองกรรมการผู้จัดการสายงานการตลาด

ประวัติการศึกษา

 • ปริญญาตรี สาขาการบัญชี การเงินและเศรษฐศาสตร์ มหาวิทยาลัยเอสเส็กซ์

การอบรม

 • Director Accreditation Program (DAP) 90/2554

ประสบการณ์ทำงาน

 • กรรมการ บจ. ผลิตไฟฟ้าครบุรี
 • กรรมการ บจ. ครบุรีไบโอเอ็นเนอร์ยี่
 • กรรมการ บจ. เคบีเอส เทรดดิ้ง

ประสบการณ์ทำงาน 5 ปี ย้อนหลัง บมจ. อื่นในตลาดหลักทรัพย์

 • ไม่มี

นายรังสรรค์ ถวิลเติมทรัพย์ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการสายงาน Supply Chain

ประวัติการศึกษา

 • M Phil Industrial Systems, Manufacture and Management University of Cambridge, Trinity College, UK
 • BA (Honors) Mathematics University of Cambridge, Trinity College, UK

การอบรม

 • ไม่มี

ประสบการณ์ทำงาน

 • ที่ปรึกษาอาวุโส บมจ. ชุมพรอุตสาหกรรมน้ำมันปาล์ม
 • ผู้จัดการ การซื้อขาย Glencore Singapore Pte Ltd, Singapore
 • Associate Nomura International, Singapore

ประสบการณ์ทำงาน 5 ปี ย้อนหลัง บมจ. อื่นในตลาดหลักทรัพย์

 • ไม่มี

นายดำรงค์ ภูติภัทร์ ผู้อำนวยการเทคนิคและโครงการ

ประวัติการศึกษา

 • วิศวกรรมศาสตรบัณฑิต (วิศวกรรมอุตสาหการ) วิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร
 • ประกาศนียบัตร Master Industrial Management (MINI MIM), มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ

การอบรม

 • ไม่มี

ประสบการณ์ทำงาน

 • ผู้อำนวยการโครงการ บจ. คริสตอลลา

ประสบการณ์ทำงาน 5 ปี ย้อนหลัง บมจ. อื่นในตลาดหลักทรัพย์

 • ไม่มี

นางสาวสุรวีร์ พ่วงทองผู้จัดการอาวุโสฝ่ายปฏิบัติการการเงิน

ประวัติการศึกษา

 • ปริญญาโท บริหารธุรกิจ สาขาการบัญชี มหาวิทยาลัยสยาม
 • ปริญญาตรี การบัญชี มหาวิทยาลัยราชภัฏธนบุรี
 • ปริญญาตรี การจัดการทั่วไป มหาวิทยาลัยราชภัฏธนบุรี

การอบรม

 • Director Accreditation Program (DAP) 90/2554

ประสบการณ์ทำงาน

 • สมุห์บัญชี บจ. ไทยแอดวานซ์เท็กไทล์
 • สมุห์บัญชี บจ. รุ่งเรื่องปาล์มออย
 • เจ้าหน้าที่บัญชีและการเงิน บจ. ไทยนามพลาสติกส์
 • เจ้าหน้าที่บัญชีและการเงิน บจ. แสงไทยพัฒนา

ประสบการณ์ทำงาน 5 ปี ย้อนหลัง บมจ. อื่นในตลาดหลักทรัพย์

 • ไม่มี

นายมงคล อัศวธรรมนันท์ ผู้จัดการฝ่ายบัญชี

ประวัติการศึกษา

 • ปริญญาโท บัญชีมหาบัณฑิต จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
 • ปริญญาตรี บัญชีบัณฑิต มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์

การอบรม

 • ผู้สอบบัญชีรับอนุญาต

ประสบการณ์ทำงาน

 • ผู้จัดการตรวจสอบอาวุโส บริษัท สำนักงาน ดร.วิรัช แอนด์ แอสโซซิเอทส์ จำกัด

ประสบการณ์ทำงาน 5 ปี ย้อนหลัง บมจ. อื่นในตลาดหลักทรัพย์

 • ไม่มี