หน้าแรก ติดต่อเรา

คณะกรรมการบริหารความเสี่ยง

Sran
นายศรัณย์ สมุทรโคจร
Somkiat
นายสมเกียรติ ถวิลเติมทรัพย์
Issara
นายอิสสระ ถวิลเติมทรัพย์
Voravit
นายวรวิทย์ โรจน์รพีธาดา
sran

นายศรัณย์ สมุทรโคจรกรรมการอิสระ
ประธานกรรมการบริหารความเสี่ยง
กรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน

ประวัติการศึกษา

 • ปริญญาโท สาขาเศรษฐศาสตร์ มหาวิทยาลัยแคลิฟอร์เนีย สาขาลอสแอนเจลิส
 • ปริญญาตรี สาขาเศรษฐศาสตร์ มหาวิทยาลัยแคลิฟอร์เนีย สาขานอทริดซ์

การอบรม

 • Director Accreditation Program (DAP) 42/2548

ประสบการณ์ทำงาน

 • ประธานคณะกรรมการตรวจสอบ บมจ. เอส เอฟ คอร์ปอเรชั่น
 • ที่ปรึกษาคณะกรรมการ LMG Harrods Thailand
 • กรรมการบริหาร บจ. แอล ฟู๊ดส์ โซลูชั่น
 • กรรมการบริหาร บมจ. ล็อกซเล่ย์
 • กรรมการบริหาร บจ. ล็อกซเล่ย์ เทรดดิ้ง
 • กรรมการบริหาร บจ. ล็อกซเล่ย์ อินเตอร์เนชั่นแนล
 • กรรมการผู้จัดการ บจ. ยัม เรสเทอรองตส์ อินเตอร์เนชั่นแนล

ประสบการณ์ทำงาน 5 ปี ย้อนหลัง บมจ. อื่นในตลาดหลักทรัพย์

 • กรรมการบริหาร บมจ. ล็อกซเล่ย์
somkiat

นายสมเกียรติ ถวิลเติมทรัพย์ กรรมการ
กรรมการบริหาร
กรรมการบริหารความเสี่ยง
รองกรรมการผู้จัดการสายงานการตลาด

ประวัติการศึกษา

 • ปริญญาตรี สาขาการบัญชี การเงินและเศรษฐศาสตร์ มหาวิทยาลัยเอสเส็กซ์

การอบรม

 • Director Accreditation Program (DAP) 90/2554

ประสบการณ์ทำงาน

 • กรรมการ บจ. ผลิตไฟฟ้าครบุรี
 • กรรมการ บจ. ครบุรีไบโอเอ็นเนอร์ยี่
 • กรรมการ บจ. เคบีเอส เทรดดิ้ง

ประสบการณ์ทำงาน 5 ปี ย้อนหลัง บมจ. อื่นในตลาดหลักทรัพย์

 • ไม่มี
issara

นายอิสสระ ถวิลเติมทรัพย์ กรรมการ
กรรมการบริหาร
กรรมการบริหารความเสี่ยง
ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการสายงานองค์กรสัมพันธ์

ประวัติการศึกษา

 • ปริญญาตรี สาขาการบริหารอุตสาหกรรม มหาวิทยาลัยคาร์เนกี เมลลอน
 • ปริญญาตรี สาขานิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์

การอบรม

 • Director Certification Program (DCP) 132/2553
 • Financial Statements for Directors (FSD) 7/2553
 • Director Accreditation Program (DAP) 78/2552

ประสบการณ์ทำงาน

 • กรรมการ บมจ. พีรพัฒน์ เทคโนโลยี
 • กรรมการ บจ. ผลิตไฟฟ้าครบุรี
 • กรรมการ บจ. ครบุรีไบโอเอ็นเนอร์ยี่
 • กรรมการ บจ. เคบีเอส เทรดดิ้ง

ประสบการณ์ทำงาน 5 ปี ย้อนหลัง บมจ. อื่นในตลาดหลักทรัพย์

 • ไม่มี
voravit

นายวรวิทย์ โรจน์รพีธาดา กรรมการอิสระ
กรรมการตรวจสอบ

ประวัติการศึกษา

 • ประกาศนียบัตรวิชาชีพ บริหารธุรกิจ อัสสัมชัญพาณิชย์
 • Mini M.B.A. มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
 • Advanced Course in General (Non-Life) Insurance Swiss Insurance Training Centre, Switzerland
 • Skandia Insurance Management, Philippines

การอบรม

 • Director Certification Program (DCP) 27/2546

ประสบการณ์ทำงาน

 • กรรมการ เลขานุการบริษัท และที่ปรึกษา บมจ. กรุงเทพประกันภัย

ประสบการณ์ทำงาน 5 ปี ย้อนหลัง บมจ. อื่นในตลาดหลักทรัพย์

 • กรรมการ และเลขานุการบริษัท บมจ. กรุงเทพประกันภัย
Tat
นายทัศน์ วนากรกุล
Tat

นายทัศน์ วนากรกุลกรรมการ
กรรมการบริหาร
กรรมการบริหารความเสี่ยง
กรรมการผู้จัดการ

ประวัติการศึกษา

 • บริหารธุรกิจมหาบัณฑิต คณะพาณิชยศาสตร์และการบัญชี มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
 • เภสัชศาสตรบัณฑิต คณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล

การอบรม

 • Directors Accreditation Program (DAP) 89/2554

ประสบการณ์ทำงาน

 • กรรมการผู้จัดการ บจ.อาหารสยาม
 • กรรมการ บจ. ผลิตไฟฟ้าครบุรี
 • กรรมการ บจ. ครบุรีไบโอเอ็นเนอร์ยี่
 • กรรมการ บจ. เคบีเอส เทรดดิ้ง

ประสบการณ์ทำงาน 5 ปี ย้อนหลัง บมจ. อื่นในตลาดหลักทรัพย์

 • ไม่มี