หน้าแรก ติดต่อเรา

กิจกรรมเพื่อสังคม

กลุ่มบริษัทดำเนินการด้านความรับผิดชอบต่อสังคมตามแนวคิดที่จะดูแลประโยชน์และความพึงพอใจของผู้มีส่วนได้เสียอย่างสมดุล และได้ดำเนินการโครงการมาตรฐานความรับผิดชอบของผู้ประกอบการอุตสาหกรรมต่อสังคม (Corporate Social Responsibility , Department of Industrial Work : CSR-DIW) โดยบริษัทฯ มีการจัดตั้งคณะกรรมทำงานอำนวยการด้านความรับผิดชอบทางสังคม ประกอบด้วยตัวแทนจากฝ่ายปฏิบัติการที่สำคัญของบริษัททุกฝ่าย และเพื่อทำหน้าที่สนับสนุน ส่งเสริม ติดตามผล ให้แน่ใจว่าแนวคิดและกรอบการปฏิบัติในเชิงความรับผิดชอบต่อสังคมได้มีการดำเนินการอย่างต่อเนื่อง และมีการดำเนินการตอบสนองต่อผู้มีส่วนได้เสียทุกฝ่ายอย่างครบถ้วนและสมดุล ตามวัตถุประสงค์ที่ตั้งไว้ บริษัทฯ ยังได้แต่งตั้งคณะทำงานย่อยจำนวน 8 คณะ ดังนี้

 1. คณะทำงานด้านการกำกับดูแลกิจการ
 2. คณะทำงานด้านสิทธิมนุษยชน
 3. คณะทำงานด้านการปฏิบัติด้านแรงงาน
 4. คณะทำงานด้านสิ่งแวดล้อม
 1. คณะทำงานด้านการดำเนินงานอย่างเป็นธรรม
 2. คณะทำงานด้านผู้บริโภค
 3. คณะทำงานด้านการมีส่วนร่วมและการพัฒนาชุมชน
 4. คณะทำงานด้านประชาสัมพันธ์ / ด้านกฎหมายและเอกสารที่เกี่ยวข้อง

ในปี 2559 คณะทำงานด้านความรับผิดชอบต่อสังคมได้ริเริ่มโครงการและกิจกรรมต่างๆ ดังต่อไปนี้

 1. โครงการวิทยาลัยในโรงงาน

  จากการสานเสวนาร่วมกับพนักงานซึ่งเป็นกลุ่มผู้มีส่วนได้ส่วนเสียที่ได้รับจากการประเมินผลประโยชน์และผลกระทบได้ข้อสรุปร่วมกันให้จัดทำโครงการ “วิทยาลัยในโรงงาน” ด้วยมีวัตถุประสงค์ เพื่อสร้างบุคลากรรุ่นใหม่และส่งเสริมการพัฒนาพนักงานให้ได้รับโอกาสในการศึกษาต่อในระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.) และ ระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง (ปวส.) โดยดำเนินโครงการร่วมกับวิทยาลัยเทคนิคปักธงชัย นครราชสีมา และทำบันทึกข้อตกลงความร่วมมือ (MOU) ด้วยเป้าหมายพนักงานที่เข้าเกิดทักษะและมีประสิทธิภาพในการปฏิบัติงาน มีความเข้าใจในหลักการที่จะนำมาใช้เพื่อลดข้อ ผิดพลาดจากการทำงาน เกิดความภาคภูมิใจต่อองค์กรที่เล็งเห็นความสำคัญของการศึกษาของพนักงานในระดับพื้นฐาน อันจะทำให้พนักงานเกิดความผูกพันและมีทัศนคติที่ดีต่อองค์กร และบริษัทจะมีพนักงานที่มีคุณวุฒิเพิ่มขึ้น โครงการดังกล่าวมีพนักงานสนใจเข้าร่วมโครงการทั้งสิ้น 48 คน ซึ่งมีนักศึกษารุ่นแรกซึ่งจบการศึกษาระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง (ปวส.) และระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.) แล้ว และในปัจจุบันยังคงมีพนักงานที่เข้าร่วมโครงการดังกล่าวอย่างต่อเนื่องและจะได้จบการศึกษาในปี 2561 เป็นจำนวน 40 คน

 2. โครงการน้ำดื่มสะอาดเพื่อชุมชน

  การดำเนินงานเกี่ยวกับด้านชุมชน ได้มีการแต่งตั้งคณะทำงาน ”เครือข่ายมวลชนสัมพันธ์” เพื่อความร่วมมือที่ดีระหว่างบริษัทกับชุมชน ในการดำเนินงานด้านต่างๆร่วมกัน โดยเฉพาะด้านมวลชนสัมพันธ์ จากการสานเสวนากับชุมชนในรัศมี 5 กิโลเมตรรอบโรงงาน ด้วยวัตถุประสงค์ให้ชุมชนมีน้ำสะอาดดื่มกิน เพื่อชีวิตความเป็นอยู่ที่ดีขึ้น จึงได้มีการลงมติให้ทำโครงการ “น้ำดื่มสะอาดเพื่อชุมชน” ซึ่งโครงการดังกล่าวได้รับการตอบสนองจากชุมชนเป็นอย่างดี ในปี 2555 เราเริ่มจัดทำโครงการดังกล่าวใน 4 หมู่บ้าน คือ หมู่บ้านจระเข้หิน หมู่ที่ 1, 2, 3 และ 8 ประชากรในหมู่บ้านจำนวน 3,500-4,000 คน และเป็นที่แน่นอนว่าโครงการนี้จะยังคงมีต่อ ซึ่งจะมีการสานเสวนากับชุมชนเพื่อเลือกหมู่บ้านที่จะจัดโครงการในลำดับถัดไปอีกครั้ง

 3. โครงการ “คนดี คนเก่ง KBS”

  บริษัท ได้ร่วมกับคณะทำงาน “เครือข่ายมวลชนสัมพันธ์” เพื่อจัดทำโครงการมอบทุนการศึกษาให้กับนักเรียนในกลุ่มโรงเรียนลำมูลบน ทั้งหมด 10 โรงเรียน ภายใต้ชื่อโครงการ “คนดี คนเก่ง KBS” โดยทางโรงเรียนเป็นเป็นผู้คัดเลือกนักเรียนที่มีความประพฤติดี กตัญญู เพื่อรับทุนคนดี KBS และ สอบคัดเลือกนักเรียนเก่งเพื่อรับทุนคนเก่ง KBS รวมทั้งหมด 81 ทุน เพื่อส่งเสริมโอกาสการเข้าถึงการศึกษาของเยาวชนในท้องถิ่นที่มีความประพฤติดี ทั้งนี้ได้ดำเนินโครงการมาเป็นปีที่ 5 ติดต่อกัน ด้วยวัตถุประสงค์หลักให้ความสำคัญกับเยาวชนที่เป็นอนาคตของประเทศชาติ นอกเหนือ จากโครงการอีกมากมายที่ บริษัท น้ำตาลครบุรี จำกัด(มหาชน) ได้นำลงไปสู่ชมชน สถานศึกษา และศาสนสถานต่างๆ

 4. โครงการบำเพ็ญสาธารณประโยชน์ให้กับชุมชนจระเข้หิน

  บริษัทได้ร่วมกับเทศบาลตำบลจระเข้หิน หน่วยงานราชการในท้องถิ่นและชุมชนบ้านจระเข้หิน ผู้นำชุมชนและกลุ่มจิตอาสา ในการเข้ามามีส่วนร่วมในการบำเพ็ญสาธารณะประโยชน์ต่างๆ อาทิเช่น การขุดลอกคลองชุมชนจระเข้หินเพื่อไม่ให้นํ้าเอ่อล้นท่วมไร่นาของเกษตรกร การลอกสระของโรงเรียนและฝังเสาปูนเพื่อเป็นแหล่งเรียนรู้การเลี้ยงไก่ไข่บนบ่อปลานิล กิจกรรมออกเยี่ยมผู้ป่วยติดเตียง/ติดบ้าน เพื่อให้กำลังใจผู้ป่วยในชุมชน ฯลฯ

 5. โครงการ “Smile Library มอบหนังสือ มอบความรู้ สู่โรงเรียน”

  บริษัทส่งเสริมให้มีโครงการใหม่ นั่นคือ โครงการ “Smile Library มอบหนังสือ มอบความรู้ สู่โรงเรียน” เกิดขึ้น กจิกรรมนี้เป็นส่วนหนึ่งของการดำเนินการความรับผิดชอบต่อสังคม (CSR) ของบริษัท ในด้านการศึกษาและพัฒนาศักยภาพของทรัพยากรบุคคลในระยะยาว โดยบริษัทร่วมกับบริษัท เนชั่น อินเตอร์เนชั่นแนล เอ็ดดูเทนเมนท์ ในเครือเนชั่น ในการจัดทำชั้นวางพร้อมหนังสือให้กับโรงเรียนในชุมชนจระเข้หินทั้ง 8 โรงเรียน เพื่อส่งเสริมให้เด็กๆ ในชุมชนได้เพิ่มพูนทักษะด้านการอ่านและสร้างสรรค์จินตนาการของเด็กๆให้กว้างไกลขึ้น ครบทั้งสาระและบันเทิง ด้วยหวังเป็นอย่างยิ่งว่าโครงการนี้จะเป็นโครงการที่ช่วยส่งเสริมการเรียนรู้และสร้างสรรค์สิ่งดีดีให้กับชุมชนต่อไป

 6. กิจกรรม Big Cleaning Day

  บริษัท ได้จัดกิจกรรม 5ส Big Cleaning Day และปลูกต้นไม้เพิ่มพื้นที่สีเขียว เพื่อเป็นการกระตุ้นให้พนักงานทุกคนมีส่วนร่วมและเห็นความสำคัญต่อระบบ 5ส และปรับปรุงสภาพแวดล้อมในการปฏิบัติงาน สถานที่ปฏิบัติงานให้สะอาด ปราศจากสิ่งสกปรก มีความเป็นระเบียบเรียบร้อย ส่งผลให้บุคลากรมีสุขภาพกายและสุขภาพจิตที่ดี ทำให้การปฏิบัติงานมีประสิทธิภาพและประสิทธิผลดียิ่งขึ้น นอกจากนี้ ยังช่วยเสริมสร้างความสัมพันธ์ ความสามัคคี และประสบการณ์ระหว่างกันอีกด้วย การจัดกิจกรรมในครั้งนี้ได้รับความร่วมมือจากคณะผู้บริหารพนักงาน ผู้ใหญ่บ้าน ชาวบ้าน เขตพื้นที่ ต.ครบุรีใต้ ข้าราชการครู นักเรียนโรงเรียนบ้านคลองยาง(มูลบนอุปถัมป์)เป็นอย่างดี

 7. กิจกรรมวันแห่งความเป็นหนึ่ง

  บริษัท ให้ความสำคัญในเรื่องการรณรงค์ป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติดและมีความพร้อมที่จะรับพระปณิธานของทูลกระหม่อมหญิงอุบลรัตน์ราชกัญญา สิริวัฒนาพรรณวดี ที่ว่า “เป็นที่หนึ่งโดยไม่พึ่งยาเสพติด” มาดำเนินการให้ได้ตามพระประสงค์ จึงได้มีการจัดตั้งชมรม To Be Number One น้ำตาลครบุรี ขึ้นเพื่อปลุกจิตสำนึกและสร้างกระแสนิยมที่เอื้อต่อการป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติด ทั้งยังเป็นการสร้างและพัฒนาเครือข่ายเพื่อป้องกันพนักงานและครอบครัว ตลอดทั้งเด็กและเยาวชนในชุมชนโดยรอบโรงงาน ให้ห่างไกลจากยาเสพติด ในวันเดียวกันยังมีการจัดกิจกรรมสัปดาห์ความปลอดภัย Safety Week 2014 ซึ่งจัดขึ้นเพื่อรณรงค์ให้พนักงานทุกคนได้มีความรู้และมีจิตสำนึกเรื่องความปลอดภัยในการทำงานอีกด้วย

 8. กิจกรรมสนับสนุนทีมสโมสร “SWAT CAT” นครราชสีมา เอฟซี

  บริษัท ได้ร่วมสนันสนุน ทีมสโมสร “SWAT CAT” นครราชสีมา เอฟซีด้วยหวังเป็นอย่างยิ่งว่าทีมสโมสรของเมืองย่าโม จะสามารถก้าวขึ้นเป็นทีมสโมสรชั้นแนวหน้าในระดับประเทศได้ในฤดูกาล 2560 และด้วยความตั้งใจอันแน่วแน่ ความขยันหมั่นฝึกซ้อมของเหล่าทัพนักกีฬา SWAT CAT จะสามารถเป็นแรงบันดาลใจให้กับเยาวชนรุ่นใหม่ทั้งในอำเภอเมือง และชุมชนในท้องถิ่นของเมืองย่าโม รวมไปถึงเยาวชนรุ่นใหม่หันมาสนใจเล่นฟุตบอลหรือกีฬาอื่นๆ มากขึ้น

 9. กิจกรรม “วันอ้อยหวาน”

  บริษัท ได้ร่วมกับสมาคมชาวไร่อ้อยลำมูลบน จัดประชุมใหญ่สามัญประจำปีหรือนิทรรศการ “วันอ้อยหวาน” เพื่อเป็นการแลกเปลี่ยนข้อมูล ความรู้ สถานการณ์และข่าวสารเกี่ยวกับอ้อย และน้ำตาลอีกทั้งยังส่งเสริมและสนันสนุนให้ชาวไร่และครอบครัวให้ปลูกอ้อย เพื่อให้มีรายได้ที่มั่นคงและยั่งยืน

 10. กิจกรรมร่วมบริจาคโลหิต

  KBS ร่วมกับศูนย์บริการโลหิตแห่งชาติ สภากาชาดไทย จังหวัดนครราชสีมา ร่วมสร้างมหากุศลบริจาคโลหิตให้กับสภากาชาดไทย จังหวัดนครราชสีมา โดยมีพนักงานในกลุ่มบริษัท รวมถึงชุมชนรอบโรงงาน ร่วมบริจาคโลหิต บริษัทได้จัดกิจกรรมนี้เป็นประจำทุกปีๆละ 2 ครั้ง และจะมีผู้ร่วมสร้างมหากุศลด้วยการบริจาคโลหิตครั้งละไม่ตํ่ากว่า 100 ราย

 11. การส่งเสริมการปลูกอ้อยเพื่อให้ชาวไร่มีความมั่นคงทางรายได้อย่างยั่งยืน

  การส่งเสริมการปลูกอ้อยเป็นหน้าที่หลักของกลุ่มบริษัท บริษัทส่งเสริมและสนับสนุนชาวไร่ในชุมชนเพื่อเพาะปลูกตามแนวทางของบริษัท คือปลูกอ้อยถูกต้องตามหลักวิชาการ ซึ่งจะสามารถเพิ่มผลผลิตและลดต้นทุนของชาวไร่ บริษัทมีโครงการในการส่งเสริมชาวไร่จำนวนมาก นอกเหนือจากการสนับสนุนด้านการเงิน (การปล่อยเกี๊ยว) แล้ว เรายังจัดให้มีสถานีการเกษตรย่อยเพื่อให้นักวิชาการเกษตรของบริษัทดูแลชาวไร่อย่างใกล้ชิดตั้งแต่ขั้นตอนการเตรียมการปลูก จนถึงการเก็บเกี่ยวและนำอ้อยส่งโรงงาน บริษัทดำเนินการจัดหาเครื่องมือที่เกี่ยวข้องเพื่อบริการชาวไร่อย่างเพียงพอ ทั้ง พันธุ์อ้อยรถไถ เครื่องปลูกอ้อย ปุ๋ย ยาฆ่าแมลง รถตัดอ้อย รถบรรทุก ฯลฯ เพิ่มศักยภาพของชาวไร่อย่างต่อเนื่อง นอกจากนั้น บริษัทยังมีการวิจัยและพัฒนา ทดลองพันธุ์อ้อย และการประดิษฐ์เครื่องจักรกลทางการเกษตร เพื่อส่งเสริมให้มีแนวคิดใหม่เพื่อพัฒนาต่อยอดในอนาคต และบริษัทให้ความสำคัญต่อการบริหารจัดการทั้งการเผยแพร่แนวคิดของชาวไร่ตัวอย่างที่ประสบความสำเร็จให้กลุ่มชาวไร่ได้นำหลักคิดและแนวทางปฏิบัติไปทดลองใช้เพื่อเพิ่มผลผลิต การจัดกลุ่มชาวไร่เพื่อให้มีการบริหารจัดการเครื่องจักรกลทางการเกษตรและรถบรรทุก ให้การเพาะปลูก เก็บเกี่ยวและการขนส่งอ้อยมีประสิทธิภาพลดต้นทุนและเพิ่มรายได้ของชาวไร่อย่างยั่งยืน การดำเนินงานของบริษัทจะช่วยให้ชาวไร่มีความเป็นอยู่และฐานะที่ดีขึ้นซึ่งการพัฒนาให้เศรษฐกิจของชุมชนมีความแข็งแกร่งจะเป็นส่วนหนึ่งของการพัฒนาสังคมและประเทศชาติ